Privacybeleid

 

Bescherming persoonsgegevens

Mireille Poeisz neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van Mireille Poeisz mail en desgewenst relevante informatie.

Daarnaast kunnen jouw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van Mireille Poeisz’s dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Mireille Poeisz onderschrijft bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Mireille Poeisz gebruikt de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en Mireille Poeisz (bijvoorbeeld bij abonnementen en proefnummers);
  • Om jou te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van Mireille Poeisz’s dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van www.mireillepoeisz.com);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Partners

Mireille Poeisz selecteert partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kan Mireille Poeisz met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Verzending Nieuws

Indien Mireille Poeisz persoonsgegevens verwerkt ten einde jou te interesseren voor Mireille Poeisz’s producten en diensten, kun jij hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Mireille Poeisz zal deze verwerking dan terstond beëindigen. Jouw verzoeken en verzet kun je sturen via: contactpagina.


De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat jij wwww.mireillepoeisz.com steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.